EKON, GRZEGORZ CHRÓŚCICKI, RZĄDZA 77A, 05-304 STANISŁAWÓW

Wiercenie studni, a przepisy prawa

Według ustawy „PRAWO WODNE”, właściciel gruntu bez specjalnego zezwolenia (zwanego pozwoleniem wodnoprawnym) ma prawo korzystać z wód wgłębnych (podziemnych), znajdujących się w obrębie jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5 m3/dobę, a głębokość odwiertu nie może przekroczyć 30 m.

Jest to tzw. zwykłe korzystanie z wody.

Głębokość studni wierconej rozumiana jest jako głębokość odwiertu, a nie głębokość zalegania zwierciadła wody.

Przed rozpoczęciem wiercenia należy wyznaczyć miejsce zgodnie z przepisami prawa, przy zachowaniu odległości od istniejących oraz projektowanych urządzeń.

Studnia powinna być usytuowana minimum 5 m od granicy działki (chyba że sąsiad wyrazi zgodę na mniejszą odległość), 7,5 m od osi rowu, 15 m od szamba i budynków inwentarskich, płyt gnojowych i miejsc wydzielonych chowu zwierząt, 30 m od drenu rozsączającego ścieki oczyszczone biologicznie i 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Oczywiście wszystko jest dobrze jeżeli w miejscu wskazanym przez przepisy i urzędników jest woda, ale gorzej jeśli nie ma wody (warstwy wodonośnej) tylko np. z drugiej strony budynku, a tam nie można zachować 5m od granicy, wtedy należy pamiętać że to samo prawo stanowi: „właściciel ma prawo do czerpania wody z ujęcia znajdującego się w obrębie jego działki”.

Należy również pamiętać o  warunkach zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy działki czyli np. obszary NATURA 2000, strefy ochronne, otuliny parków, tereny uzdrowiskowe, w tych rejonach zastosowanie mają odrębne przepisy i pozwolenia (informacje w starostwach powiatowych), oraz o odległościach studni od granicy działki, rowu melioracyjnego, cieku wodnego, rzeki, wodociągu, gazociągu, kolektora ściekowego, kabla podziemnego, słupa elektrycznego itd., itp.

Typowe warunki lokalizacji studni

Prawo Wodne

Pobież aktualny tekst "Prawa Dodnego" (nowelizacja 26.09.2012r). Przeczytaj lub pobierz.